František Šťastný
e-mail: fanda_st@volny.cz
fanda_st@seznam.cz
Tel.:
Vodafone - 773180808
Mobil Cz - 730688573
O2 - 722588902


ekonomické a informační
systémy:


Money S3
Stormware - Pohoda
Helios red, Helios Orange
Stereo - Kastner s.r.o.

Daňová evidence - Tichý a spol.

Účetnictví


Účetnictví je nezbytným nástrojem pro sledování majetku a výsledků hospodaření každé firmy či organizace. Je nezbytným prostředkem pro řízení podniku a činění strategických rozhodnutí. Vedení účetnictví je možné dvěma způsoby. Prvním z nich je vedení účetnictví v plném rozsahu, neboli dříve označováno jako podvojné účetnictví. Dalším způsobem je daňová evidence, která nahradila jednoduché účetnictví.
Pokud zákon o účetnictví nestanoví jinak, je účetní vždy povinen vést účetnictví v plném rozsahu. Výjimkou jsou poté občanská sdružení a neziskové organizace, která mohou vést daňovou evidenci. Formu a způsoby vedení účetnictví nám udává zákon o účetnictví. Ten definuje, v jakém rozsahu a jakým způsobem musí být účetnictví vedeno, aby bylo průkazné a v souladu s právem Evropské unie.

Při zpracování účetnictví dodržujeme základní zásady pro vedení účetnictví.
Jen namátkou můžeme zmínit :
 • kontrolu správnosti dokladů
 • časovou příslušnost k danému období
 • zásadu neměnnosti používaných účetních metod atd.
Naše činnost spočívá především:
 • svoz účetních dokladů
 • v kontrole účetních dokladů
 • sestavování účetních výkazů
 • zpracování DPH, mezd a ostatních hlášení pro státní správu včetně hlášení na FU. OSSZ, Zdravotní pojišťovnu
 • sestavování účetní uzávěrky
 • inventarizaci majetku
Zpracování provádíme na ověřených systémech účetnictví "MoneyS3","Pohoda","Helios" a v menší míře využíváme program "Stereo".

provádíme rekonstrukci účetnictví i za několik období zpětně

Daňová evidence


Daňová evidence má zjistit základ daně z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti pro daň z příjmů fyzických osob.
Podle § 7b Zákona o daních z příjmů má obsahovat:
 • příjmy a výdaje v členění potřebném pro zjištění základu daně z příjmů
 • majetek a závazky, přičemž pro obsahové vymezení složek majetku se použijí zvláštní právní předpisy o účetnictví, není-li dále stanoveno jinak.
Zákon nepopisuje, jak má daňová evidence vypadat, účetních pravidel se přidržuje jen u některých druhů majetku. Můžeme evidovat podle svého, hlavně aby byla evidence úplná, doložená doklady a archivovaná. Plátci DPH musí vést i daňovou evidenci podle zákona o DPH.
Pro zpracování daňové evidence využíváme programů "Money S3","Pohoda","Stereo","Účto".

Pro Vaši informaci vycházíme z těchto cen pro zpracování.